คณะกรรมการ
 ชมรม
วิศวะลาดกระบัง
 รุ่น12
 (สมัยปัจจุบัน)
ต.ค.57-ต.ค.59

ประธานชมรมวิศวะลาดกระบัง รุ่น12 คุณสมัย อนุวัตรเกษม
รองประธานชมรมรุ่น12 กิจกรรม1 คุณบรรพต อนันตวัฒน์
รองประธานชมรมรุ่น12 กิจกรรม2 พล.อ.ต.สุรพงษ์ ผลสมบุญ
รองประธานชมรมรุ่น12 กิจกรรม3 คุณศิริพงษ์ พงษ์ศรีประภัสร์
รองประธานชมรมรุ่น12 กิจกรรม4 คุณกิตติพงศ์ วงศ์จตุรภัทร์
เลขานุการและเหรัญญิกรุ่น12
นายทะเบียนและประชาสัมพันธ์
คุณสายัณห์    อ่อนอำไพ

    ดูหน้าเพื่อนและครอบครัว      หน้าหลักKMITL12      HomePage       ค้นหารายชื่อเพื่อนKMITL12