ข่าวด่วน
และ
ทำเนียบรุ่น

K
M
I
T
L
12

กิจกรรม
2545-2547
คลิ๊กที่นี่

 คณะกรรมรุ่น
(ปัจจุบัน)
คลิ๊กที่นี่

ทำเนียบรุ่น12
คลิ๊กที่นี่
ี่

ดูภาพ
ครอบครัว
เพื่อนร่วมรุ่น

คลิ๊กชมกิจกรรม
รุ่น12
ที่ผ่านมา

ประธานรุ่น12
ที่ผ่านมา

 คลิ๊กที่นี่
เพื่อกำหนด Username และ Password
เพื่อใช้เฉพาะ
สมาชิก
วิศวะ
ลาดกระบัง
รุ่น12

Home
Page

JapanWmr
Euro Wmr

ด้วยรักและผูกพัน จากงานสังสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน KMITL12


     

งานประชุมสามัญครั้งที่1/2547ชมรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12
วันเสาร์ที่ 18  ธันวาคม 2547 ที่ผ่านมา
 โรงแรมสยามเบเวอรี่   ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง กทม.

สรุปผลการประชุมสามัญประจำปี ชมรมวิศวะลาดกระบัง12
1.เงินกองทุนสวัสดิการ ชมรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12 ก่อตั้งขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีประธานชมรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12        รศ. ดร. ถวิล พึ่งมา       ได้มอบเงิน
ให้กับกองทุนฯนี้ เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาท  โดยให้เหรัญญิกนำเข้าฝากบัญชีออมทรัพย์
ใช้เป็นเงินกองทุนสวัสดิการเฉพาะเพื่อนวิศวะลาดกระบังรุ่น12 เท่านั้น
เงินส่วนนี้ใช้ช่วยเหลือเพื่อน ที่ประสบเหตุการณ์ ร้ายๆ ที่คาดไม่ถึง เช่น
ต้องใช้เงินอย่างกระทันหัน หรือ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจากทุพพลภาพ
 ไม่มีเงินเลี้ยงชีพ โดยเหตุสุดวิสัย ที่ไม่คาดคิดมาก่อน   ไม่มีที่พึ่งที่ใดอีกแล้ว 
หรือเพื่อนทำบุญมาน้อยเสียชีวิตลง  กองทุนนี้ก็จะช่วยเหลือครอบครัวของเพื่อน(ที่มีปัญหาจริงๆ)

2.สำหรับเงินกองกลาง  ที่ใช้ในปัจจุบัน  เช่น จัดกิจกรรมตีก๊อล์ฟ
 เงินกองกลางนี้ จะใช้ ไป ในด้านงานช่วยเหลือการทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับบิดา มารดา ภรรยา ลูก หรืออาจเป็นตัวของเพื่อนเอง ที่เสียชีวิตลง
นอกจากนี้ยังใช้ไปทางด้านการซื้อบัตร ร่วมงานกิจกรรมของสถาบันKMITL
เงินหรือสิ่งของ เยี่ยมเพื่อน หรืออาจารย์ที่ป่วย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
นำไปบริจาค เป็นเงินทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์KMITL
หรือนำไปสมทบกรณี หากจัดงานเลี้ยงสังสรรค์แล้วเงินที่เก็บจากสมาชิกไม่เพียงพอ
เงินส่วนนี้ หากประธานเห็นชอบ  มีกรรมการรับรองสองท่าน ถือว่าสมบูรณ์
หากประธานไม่เห็นชอบ กรรมการต้องใช้เสียงอย่างน้อย 4 เสียง(จาก กรรมการหกคน)

3.กำหนดวันประชุม  มีทั้งหมด 5 ครั้ง
3.1ประชุมใหญ่ สามัญ
ประจำปี จะจัดราวกลางเดือน ธันวาคม ของทุกปี
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  ขอให้เพื่อนๆช่วยเสียสละเวลา มาร่วมงาน สักครั้งหนึ่ง ในรอบ 1 ปี
เพราะรายได้ ส่วนที่เหลือจากการจัดงาน จะนำเข้ากองทุนสวัสดิการชมรมวิศวะ สจล.12
งานนี้ถ้าเป็นไปได้ คณะกรรมการ จะพยายามไปขอร้องเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดให้มาร่วมงานกัน
3.2 ประชุมวิสามัญ ประจำปี  การประชุมวิสามัญนี้  จะเน้นการหารายได้
เข้าชมรม จะจัดทุกไตรมาส  โดยงานนี้ จะเน้นจัดงานเป็นกลุ่มที่เป็นขาประจำ
เช่น จัดออกรอบตีก๊อล์ฟ ก็จะเชิญ ทั้งเพื่อนในชมรมและนอกชมรม ร่วมกิจกรรม เป็นต้น

 

กลับไปหน้าเมนูวิศวะลาดกระบัง12