ดุสิตการบัญชี
DUSIT ACCOUNTING

การจดจัดตั้ง หจก./บจก. 
หน่วยงานกระทรวงพาณิชย์
1.จองชื่อ
2.จดบริคณห์สนธิ
3.จดจัดตั้งนิติบุคคล

หน่วยงานกรมสรรพากร
1.ขอหมายเลขนิติบุคคล
2.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01

หน่วยงานประกันสังคม
ขึ้นทะเบียนนายจ้างลูกจ้าง

หน่วยงานธนาคาร
ทำรายงานการประชุมจัดเอกสารเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร

ทางบริษัทจะให้ความรู้พื้นฐานการวางระบบบัญชีการเงิน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุุ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสามารถตกลงกันได้ในราคาพิเศษ
กรุูณาติดต่อคุณสันทนา   ที่หมายเลขโทรศัพท์
086-305-2129
02-277-7910   02-277-7908  
02-275-7048-9  02-694-3439
โทรสาร 02-277-5710
E-Mail:dusitaccounting@yahoo.com
 

การทำงานและการคิดค่าบริการจัดทำบัญช
1.ทุกๆวันที่ 1-3 ของเดือนถัดไปจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสาร
2.จะยื่นภาษี ภงด. 1,3,53 ทุกวันที่7 ของเดือนถัดไปให้
3.จะยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปให้
4.จะยื่นประกันสังคม ทุกวันที่ 15 ของเดืือนถัดไปให้ลูกค้า
5.จะทำรายงานงบการเงินประจำเดือน(สะสม) ให้ลูกค้าทุกเดือน
6.จะทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) ให้ลูกค้า
7.จะทำภาษีเงินได้นิติยบุคคลประจำปี (ภงด.50)ให้ลูกค้า
8.จะไปชี้แจงให้ทุกครั้งที่มีปัญหากับหน่วยงานราชการ
9.ทางสำนักงานจะไม่คิดค่าเซ็นต์จัดทำบัญชีตอนสิ้นปี
10.ค่าธรรมเนียมิชาชีพตรวจสอบ จะเสียปีละ 1 ครั้ง
11.ค่าบริการประจำเดือน ประมาณ 2,500  บาท

โดยจะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ(ยกเว้น)งานนิติกรรมทั่วๆไป
ติดต่อได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 24.00 น. 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรุูณาติดต่อคุณสันทนา ที่หมายเลขโทรศัพท์
086-3052129

02-277-7910   02-277-7908   02-275-7048-9  02-694-3439
โทรสาร 02-277-5710
E-Mail:dusitaccounting@yahoo.com
 

ช่วงแรกถ้าลูกค้ายังไม่ดำเนินกิจการ
ทางสำนักงานจะยื่นแบบภาษีโดยไม่คิดค่าบริก
าร

รับจ้างทำบัญชีพร้อมตรวจสอบบัญชี    รับปรึกษาความและว่าความทั่วประเทศไทย

 รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนประกันสังคม
รับจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับคณะบุคคล  ร้านค้า  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
รับจดเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับชำระบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

รับบริการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1,3,53,ภ.พ.30,ภ.ธ.40 รายเดือน
 รับบริการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม รายเดือน
รับบริการแนะนำให้คำปรึกษา การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50,51
รับดำเนินการแบบครบวงจรธุรกิจ   เพื่อรองรับกฎหมายใหม่ของกระทรวงพาณิชย์

ระบบที่จัดทำใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลตามมาตราฐานของกรมสรรพากรกำหนด 

 แสดงงบกำไร(ขาดทุน)รายเดือน เพื่อใช้วิเคระห์งบการเงิน

ดยจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนแบบประหยัดสุดสุด

คณะบุคคล คือบุคคลตั้งแต่สองคน ไม่เกินสามคน (ที่ไม่ใช่ สามี ภรรยา ซึ่งจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย )
ร่วมธุรกิจกัน ประกอบกิจการ การค้า  โดยต้อง ทำสัญญาตกลงจัดตั้งคณะบุคคล โดยระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดตั้ง
และต้องมอบหมายให้ บุคคลใด บุคคลหนึ่ง เป็นผู้ดำเนินการของคณะบุคคลนี้            โดยยื่นต่อกรมสรรพากร
 เพื่อขอ หมายเลข ประจำตัวผู้เสียภาษี  โดยมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีดังนี้ 2XXXXXXXXX(ภ.ง.ด.3)
ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ต่อสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ หรือสำนักทะเบียนพาณิชย์ของแต่ละจังหวัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะออกใบทะเบียนพาณิชย์ เลขที่XXXXXXXXXXXXX มาให้ ระบุชื่อที่ใช้ประกอบพาณิชยกิจ
การยื่นแบบเสียภาษี ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90(1 มกราคม ถึง  31 มีนาคม ของทุกปี) และ 
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ครึ่งปี  ภ.ง.ด.94 (1 กรกฎาคม ถึง 30  กันยายน ของทุกปี)
 
การเสียภาษีของคณะบุคคล                 ใช้รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) 
หักค่าใช้จ่ายแบบจ่ายจริง(แนะนำให้ใช้แบบนี้) หรือ เหมาจ่าย ตามอัตราร้อยละ ที่กรมสรรพากรกำหนด
ค่าลดหย่อน ได้ 60,000 บาท  ถึงแม้การทำบัญชีออกมา จะขาดทุน  คณะบุคคล จำต้องเสียภาษีแบบเหมาจ่าย
จากการคำนวณเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป คิดร้อยละ .5 ของยอดรวมเงินได้
เช่น ยอดรายได้รวม 500,000 บาท คิดแบบเหมาจ่าย คือ (500,000 x .005 =2,500 บาท)
หากบัญชีขาดทุน เสียแบบเหมาจ่าย 2,500 บาท 
บัญชีกำไร 2,500 บาท เสียภาษี 2,500 บาท
บัญชีกำไร 2,501 บาท เสียภาษี 2,501 บาท
แนะนำว่า คณะบุคคลนี้ ควรมีงานบริการด้วย เพื่อนำภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ.ที่จ่าย
 มาหักลบ ออกจากภาษีที่คิดเหมาจ่ายข้างต้น

รายได้ธุรกิจไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี  จดทะเบียนการค้า แบบคณะบุคคล
ประหยัด และกำไร  มากขึ้นจริงๆ(ยินดีให้คำปรึกษารายละเอียดต่างๆได้ ตลอดเวลา)

     ผู้เชี่ยวชาญการทำธุรกิจสำนักบัญชีกว่า 20 ปี สรุปในวงสัมนา สนง.บัญชี มี 3ประเภท

ประเภทของธุรกิจรับจัดทำบัญชีในปัจจุบัน แบ่งได้ 3 กลุ่ม

เจริญ&ตระกูล ธุรกิจบริการ

กลุ่มที่1สำนักงานบัญชีประเภทเจ้าของไม่จบวิชาชีพบัญชี  มีแต่ประสบการณ์
*
รับทำบัญชีราคาถูก และทำตามใจลูกค้าเป็นหลัก
*ตามใจสรรพากร
*บัญชีทำไม่ครบถ้วนตามหลักการบัญชี
*จัดหาผู้สอบบัญชีราคาถูกๆ

เรารวม3กลุ่มเหลือเหลือกลุ่มเดียว  คือ
*รับทำบัญชีราคาไม่แพง
*ให้คำแนะนำลูกค้า  การเสียภาษีทุกประเภท
*เป็นตัวแทนลูกค้า  ในการเจรจากับสรรพากร
*จัดหาผู้สอบบัญชีราคายุติธรรม
  ลูกค้ายอมรับได้   ไม่แพง
กลุ่มที่2 สำนักงานบัญชีประเภทเจ้าของวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
                   สาขาบัญชีหรือสูงกว่า

*รับทำบัญชีราคาถูก และ ราคาปานกลาง
*ทำตามใจลูกค้าเป็นหลัก และตามใจสรรพากร
*ทำบัญชีตามหลักการบัญชีเพื่อเก็บตัวเลขในการจัดงบการเงินเท่านั้น  
*จัดหาผู้สอบบัญชีราคาถูกและราคาปานกลาง
*จัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีและปิดงบ
  การเงินประจำเดือน          เพื่อส่งข้อมูล
  ให้ผู้บริหาร ใช้ วิเคราะห์งบการเงินของ
   บริษัท       ห้างหุ้นส่วนจำกัด      

กลุ่มที่3 ำนักงานบัญชีประเภทเจ้าของวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
                   สาขาบัญชีหรือสูงกว่า
*รับทำบัญชีราคาค่อนข้างสูง
*ทำบัญชีตามหลักการบัญชี ไม่ค่อยตามใจลูกค้า
*คุยกับสรรพากรด้วยหลักการบัญชี
*ทำบัญชีตามมาตราฐานหลักการบัญชี (ทำละเอียดตามพ.ร.บ.การบัญชีพ.ศ.2543) 
*จัดหาผู้สอบบัญชีที่มาตราฐานและราคาค่อนข้างสูง
ราคือสำนักงานบัญชีประเภทมีเจ้าของ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีหลายท่าน
*ทำบัญชีตามหลักการบัญชี  และให้คำปรึกษา
กับลูกค้า  เรื่องการจัดทำบัญชี
*ยึดแนวทำบัญชี          ตาม มาตราฐาน
 

       
      พ.ร.บ.การบัญชี  ปีพ.ศ2543คลิ๊กที่นี่ี่  
  

ดุสิตการบัญชี
DUSIT ACCOUNTING

กรุูณาติดต่อคุณสันทนา ที่หมายเลขโทรศัพท์
086-305-2129

02-277-7910   02-277-7908  
02-275-7048-9  02-694-3439
โทรสาร 02-277-5710
E-Mail:dusitaccounting@yahoo.com