ข่าวด่วน
และ
ทำเนียบรุ่น

K
M
I
T
L
12

งบดุลOn Line
คลิ๊กที่นี่

 คณะกรรมรุ่น
(ปัจจุบัน)
คลิ๊กที่นี่

ทำเนียบรุ่น12
คลิ๊กที่นี่
ี่

ดูภาพ
เพื่อนร่วมรุ่น

คลิ๊กชมกิจกรรม
รุ่น12
ที่ผ่านมา

ประธานรุ่น12
ที่ผ่านมา

 คลิ๊กที่นี่
เพื่อกำหนด Username และ Password
เพื่อใช้เฉพาะ
สมาชิก
วิศวะ
ลาดกระบัง
รุ่น12

Home
Page

Japan
Webmaster

Eu
 
Webmaster

Chinese
Webmaster

 

รายงานกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้ว ณ.โรงพยาบาลสงฆ์ กทม.
รายชื่อเพื่อนๆที่เสียชีวิตประกอบด้วย

1. โฆสิต วาณิชานุรักษ์ชัย
2. ชัยพงษ์ วัฒนะไชยะประทีป
3. ชาญชัย ตั้งสุจริตวิจิตร
4. บุญชัย ฤกษ์อำนวยโชค
5. อิทธิชัย จิระรัตนานนท์
6. เจริญ สุขเกษม
7. สมยงค์ พรมเอี่ยม
8. พิชัย แสงจันทร์ฉาย
9.  ธวัชชัย ผาติอุตมภาพ

เพื่อนๆที่ไปร่วมกิืจกรรม ณ. โรงพยาบาลสงฆ์ กทม.

รายนามผู้บริจาคเงิน สบทบ ร่วมทำบุญในกิจกรรมโรงพยาบาลสงฆ์(บำรุงทั่วไป)
บุญวัฒน์ 1,000 , โกศล 1,000 ,สายัณห์ 1,000 , วิสุทธิ 1,000 , สุรพันธ์ 1,000 , วรยุทธ์ 1,000
วิชาญ 2,000 ,ศิริพงษ์ 1,000 , ชนะ 1,000  , ชูศักย์(เบญ) 1,000 ,อมรศักดิ์ 1,000 , วิชัย(ฉ่อย) 500 ,กำชัย 500
รวม 13,000 บาท(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ส่วนค่าภัตราหารพระสงฆ์อาพาธ  9 รูป(360.-บาท)   ค่าดอกไม้ 9 ชุด ธูปและเทียน 9 ชุด (200.-บาท)
ซองบรรจุเงินถวายเป็นจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ 9 รูป (900.-บาท) เป็นเงินกองกลางKMITL12 รวม  1,460.- บาท

HomePage