ตระกูล ไอยะรา
เลขานุการรุ่น12

เลือกสี
ทายใจ

ผู้สนับสนุนค่าสมาชิก
KMITL12
(ปี2554-2556)

1.คุณตระกูล ไอยะรา
2.คุณธานินทร์ สุนทรวาทิน
3.คุณนเรนทร์ ทิพรัตน์
4.รศ. ดร.กอบชัย เดชหาญ
5.คุณยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร
6.คุณรังสิต นิตยะภูติ
7.คุณศิริพงษ์ พงษ์ศรีประภัสร์
8.รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
9.คุณสุขุม เชาว์ลิลิตกุล
10.คุณณรงค์ อมรเรืองพิศา
11.คุณมานพ รอดเดช
12.คุณประมวล วงศ์ภูงา
13.คุณบรรพต อนัตวัฒน์
14.คุณอมรศักดิ์ แก้วสุขโข
15.คุณกิจจา ถาวร
16.คุณยศ รินากุล
17.คุณสมศักดิ์ ภู่รัตนชัย
18.รศ. ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
19.คุณสมชัย สุรัตนชัยการ
20.คุณกิตติพงษ์ วงศ์จตุรภัทร
21.คุณประจิม ตรีวิจิตรศิลป์
22.คุณสินชัย สุวัฒนพันธุ์กุล
23.คุณโกศล วิกยาธิปัตย์
24.คุณไพศาล ชัยเลิศพงศ์ษา
25.คุณสุรพันธ์ เชาว์กุลจรัสศิริ
26.คุณสายัณห์ อ่อนอำไพ
27.คุณประกอบ กิจพ่อค้า
28.คุณวรยุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
29.คุณสุรพงศ์  วสุวัต
30.เรืองพจน์ ภัคดุรงค์
31.รัตติยา ภัคดุรงค์
32.คุณสุขุม ชินอิสระยศ
33.คุณอานุภาพ วงศ์ละคร
34.คุณธิติฎร์(ชิดชัย) นันทพัฒน์สิริ
35.คุณยงยุทธ ชั้นเชิงกิจ
36.น.อ.สุขกิจ สารปรัง
37.คุณปิติพันธ์ เทพปฎิมากรณ์
38.คุณไพศาล อนุรุทธ์เนตรศิริ
39.คุณชาญชัย เพียรวิจารณ์พงษ์
40.คุณวิบูลย์ศักดิ์ อุสาหนันท์
41.คุณไพศาล ปิยะพลากร
42.คุณวิสุทธิ์(เที่ยง) สุวรรณการ
43.คุณอำไพ วิชชุวรรณ
44.คุณองอาจ สุวรรณพฤกษา
45.คุณวีระศักดิ์ วงศ์วิวัติ
46.คุณประนิตย์ อาระยานันท์
47.น.อ.สุริย์ ปรางจันทร์
48.คุณประดิษฐ์ พรหมเจียม
49.คุณเลียง คูบุรัตน์
50.คุณชนะ ประดลชอบ
51.คุณจำเริญ ไชยสวน
52.คุณชัยพร สอนแจ่ม
53.คุณบุญสม ขวัญอารีย์
54.นพรัตน์ สุธีรทัตต์
55.คุณเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์
56.คุณวิชัย จิตติกรยุทธนา

รายนามผู้สนับสนุนจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ อ. รศ. ดร. สมผล โกศัลวิตร์
วันเสาร์ที่18 มิถุนายน 2554 ณ.อาคารสมาคมศิษย์เก่าสจล.
18.00 น. - 21.00 น.
1.
รศ. ดร.กอบชัย เดชหาญ จำนวนเงิน 5,000 บาท
2.คุณชัยพร สอนแจ่ม  จำนวนเงิน 1,000 บาท
3
.คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ 1,000 บาท
4.คุณตระกูล ไอยะรา 1,000 บาท
5.
คุณประจิม ตรีวิจิตรศิลป์ 1,000 บาท
6.
คุณวรยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร 1,000 บาท
7.คุณไพศาล อนุรุทธ์เนตรศิริ 1,000 บาท
8.คุณนเรนทร์ ทิพรัตน์ 1,000 บาท
9.คุณประกอบ กิจพ่อค้า 5,000 บาท
10.
คุณรัตติยา-คุณเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ 2,000 บาท
11.คุณองอาจ สุวรรณพฤกษา 1,000 บาท
12.คุณธานินทร์ สุนทรวาทิน 1,000 บาท
13..คุณโกศล วิกยาธิปัตย์ 1,400 บาท
14.สมบูรณ์ พรตั้งจิตลิขิต 1,000 บาท
15.คุณสายัณห์ อ่อนอำไพ1,000บาท
16.คุณวิรัตน์ ปลั่งแสงมาศ  1,000 บาท
17.น.อ.สุริย์ ปรางจันทร์ 1,000 บาท
18.คุณกิจจา ถาวร 1,000 บาท
19.ชมรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12 สนับสนุนบัตร 10 ใบ เป็นเงิน 7,000 บาท
 

 

ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณวิรัตน์ ปลั่งแสงมาศ
กิจกรรมนอกสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ2554
ณ.โรงเรียนบนเขาบ้านแกร่
เรียนที่เขื่อนศรีนครินทร์  จ.กาญจนบุรี
งานเลี้ยงฉลองตำแหน่งคุณอานุภาพ วงศ์ละคร /คุณวรยุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร /
คุณไพศาล ชัยเลิศพงศ์ษา / คุณปิติพันธ์ เทพปฎิมากรณ์
 30 ตุลาคม  2553  ณ.ภัตราคารสวนกุหลาบ เชิงสะพานพระราม 5  กทม.
กิจกรรมโรงพยาบาลสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนที่เสียชีวิต 18 ธันวาคม 2553 
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณพ่อคุณปรีชา ทรงศิริทัศน์ิ  9  ตุลาคม 2553
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณไพศาล อนุรุทธ์เนตรศิริ  7 ตุลาคม 2553และ
งานเลี้ยงฉลองตำแหน่งคุณสมัย อนุวัตรเกษม(ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง) และ
คุณปรีชา ทรงศิริทัตต์(ผอ.การไฟฟ้าภูมิภาค เขต3 ภาคเหนือ)
 18   กันยายน  2553  ณ.ภัตราคารริมน้ำเจ้าพระยา   บ้านเจ้าพระยา จรัลสนิทวงศ์94 กทม.
งานเลี้ยงรุ่นวิศวะลาดกระบังรุ่น12(กลางปี รอบพิเศษ)
10 มิถุนายน 2553 ณ.สวนอาหาร
Lake Hill (บนแพใหญ่ ริมถนน เกษตร-นวมินทร์ กทม.)
กิจกรรมนอกสถานที่  11 ก.พ. 2553 งานสอยมะยงชิด จิบไวน์ บ้านชมดาว อยุธยา
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับภรรยาคุณสมชัย สุรัตนชัยการ
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณจิตสร ปราโมท ณ อยุธยา
กิจกรรมนอกสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ2553โรงเรียนบ้านหนองกวางกาญจนบุรี
กิจกรรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12พร้อมครอบครัวที่เขื่อนศรีนครินทร์
งานเลี้ยงรุ่น(12 X 3) ประจำปี2552 ณ.โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง
กิจกรรมอุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่ของคุณตระกูล ไอยะราและเพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้ว
   ณ.โรงพยาบาลสงฆ์์ 2552
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณกิตติพงศ์ วงศ์จตุรภัทร์
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณวิชัย ตั้งชัยพิทักษ์
กิจกรรมนอกสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ2552โรงเรียนบ้านหนองกวางกาญจนบุรี
กิจกรรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12พร้อมครอบครัวที่เขื่อนศรีนครินทร์ี
งานเลี้ยงฉลองตำแหน่ง 3 ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
13 มี.ค. 2552 ณ. บ้านเจ้าพระยา
งานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2551 ( 12 x 3 ) ณ.บ้านเจ้าพระยา 
กิจกรรมอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้วๆณ.โรงพยาบาลสงฆ์ 2551
งานคัดเลือกคณะกรรมการวิศวะลาดกระบังรุ่น12 ชุดใหม่  2551-2553
20 มิ.ย. 2551 ณ.โรงแรมฟอร์จูน เมอร์เคียว
ร่วมงานฟังสวดมาติกา-บังสุกุล ให้กับคุณพ่อของคุณชัยอำนวย กิจพ่อค้า
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของศ. ดร. ถวิล พึ่งมา
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณวรยุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณธานินทร์ สุนทรวาทิน
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณกิติพงษ์ื วงศ์จตุรภัทร์ 
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณมานพ รอดเดช 
งานเลี้ยงรุ่นวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12 ประจำปี2547 ณ.โรงแรม สยาม บิวเวอรี่
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณเลิศศักดิ์  วรรณะเอี่ิี่ยมพิกุล
งานตีก๊อล์ฟนอกสถานที่ พ.ย. 2547 ณ. จังหวัด กาญจนบุรี
งานรำลึก200 ปี  พระจอมเกล้า 1 ต.ค. 2547 ณ.หอประชุมศิษย์เก่า สจล.
งานเลี้ยงอำลา-อาลัย ให้กับ ประธานสมัย อานุวัตรเกษม 4 ก.ย. 2547 ณ.โรงแรม มิราเคิล แกรนด์
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ)คุณแม่ของคุณประกอบ กิจพ่อค้า
ร่วมงานประชุมเพลิงศพคุณแม่ ของคุณกิติ(มุ้ย)  ศิริเจริญ
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณสุรพันธ์  เชาว์กุลจรัลศิริ
ร่วมงานประชุมเพลิงศพ ภรรยาของคุณวิชาญ  วชิรพงศ์
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณชัยพร สอนแจ่ม

HomePage