ข่าวด่วน
และ
ทำเนียบรุ่น

K
M
I
T
L
12

งบดุลOn Line
คลิ๊กที่นี่

 คณะกรรมรุ่น
(ปัจจุบัน)
คลิ๊กที่นี่

ทำเนียบรุ่น12
คลิ๊กที่นี่
ี่

ดูภาพ
เพื่อนร่วมรุ่น

คลิ๊กชมกิจกรรม
รุ่น12
ที่ผ่านมา

ประธานรุ่น12
ที่ผ่านมา

 คลิ๊กที่นี่
เพื่อกำหนด Username และ Password
เพื่อใช้เฉพาะ
สมาชิก
วิศวะ
ลาดกระบัง
รุ่น12

Home
Page

Japan
Webmaster

Eu
 
Webmaster

Chinese
Webmaster

 

กิจกรรมสัญจรวิศวะลาดกระบัง รุ่น12
9-10 มกราคม 2553
ในกิจกรรมงานวันเด็ก ณ.โรงเรียนบ้านหนองกวาง จ.กาญจนบุรี
และพัักผ่อนค้างแรม ณ.สถานที่พักรับรองเขื่อนศรีนครินทร

ดยมีเพื่อนๆ ร่วมอนุเคราะห์กิจกรรมวันเด็กดังต่อไปนี้
คุณสายัณห์ อ่อนอำไพ  ร่วมอนุเคราะห์    1,000 บาท
คุณเรืองพจน์  +คุณรัตติิยา ภัคดุรงค์  ร่วมอนุเคราะห์    1,000 บาท
คุณประจิม  ตรีวิจิตรศิลป์ ร่วมอนุเคราะห์    500 บาท
คุณวรยุทธ พรหมสาขา ณ.สกลนคร  ร่วมอนุเคราะห์    500 บาท

คุณโกศล/คุณศรีวรรณ/คุณบุญวัฒน์/คุณอ้อย/คุณบรรพต/คุณทินกร/คุณตระกูล/คุณอานุภาพ(เจ้าภาพใหญ่)
คุณเรืองพจน์-คุณรัตติยาและครอบครัว/คุณวีรศักดิ์และครอบครัว/คุณกิติพงศ์ และ ครอบครัว
มอบเงินเข้ากองกลางเพื่อใช้จ่าย 20,000 บาท ใช้จ่ายไป 17,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาทสบทบกิจกรรมวันเด็ก
ชมรมวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12 ร่วมอนุเคราะห์ จัดกิจกรรมวันเด็ก  1,000 บาท


พักรับประทานอาหารเที่ยงที่โรงเรียนบ้านหนองกวาง


พักค้างคืนที่เขื่อนศรีนครินทร์รับประทานอาหารริมเขื่อน


ประธานรุ่น รศ. ดร. บุญวัฒน์ อัตชู มอบคูลเล่อร์มููลค่า 1,800 บาท


 คุณวีรศักดิ์ วงศ์วิวัฒน์  มอบคูลเล่อร์มููลค่า 1,800 บาท


คุณตระกูล  ไอยะรา ตัวแทนวิศวะรุ่น12
มอบอุปกรณ์กีฬามูลค่า 1,900 บาท

คุณตระกูล  ไอยะราเป็นตัวแทนคุณโกศล/
 คุณศรีวรรณ มอบของเล่นให้เด็กๆ

คุณตระกูลเป็นตัวแทนรุ่น12แจกเงินสด 
รางวัลละ 100 บาท 15 รางวัล 

HomePage