วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี 

    1. ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีด้วยตนเอง
     - กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี ให้ยื่นแบบ ส.บช.5 จำนวน 2 ชุด ไปที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     - กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นแบบ ส.บช.5 จำนวน 3 ชุด ไปที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ที่ผู้แจ้งที่มีอยู่หรือสถานที่ทำงานตั้งอยู่เพียงแห่งเดียว

   2. ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีทางไปรษณีย์ 
โดยส่งแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีพร้อมเอกสารไปยังสถานที่ตามข้อ 3.1 พร้อมแนบซองติดแสตมป์ จำนวน 4 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง


 
ระยะเวลาในการแจ้ง        คือ ภายใน หกสิบวันนับแต่วันเริ่มทำบัญชี

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่แจ้งไว้
 ให้แจ้งรายการเปลี่ยนแปลงนั้นตาม แบบ ส.บช. 6 ภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

                                  

           การจัดทำบัญชีและงบการเงิน                       คุณสมบัติผู้ทำบัญชี                   หน้าหลัก

 

เจริญ & ตระกูล ธุรกิจบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณตระกูล 
02-2747681    01-9895257    01-4046650 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
550/14 ซอยสิทธิปัญญา   ถนนสุทธิสาร  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กทม.10320

E-mail address :  jtaccounting@tahitech.com             tragoon@anet.net.th