คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชีมี 2 ประเภทดังนี้
           
1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ณ วันปิดบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา มีทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวม ไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวม ไม่เกิน 30 ล้านบาท

           ผู้ทำบัญชี   ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่ง ทางทบวงมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ เทียบว่าไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางการบัญชี

            2 . ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียน สินทรัพย์รวม รายได้รวม รายการใดรายการหนึ่ง เกินกว่าที่กำหนดใน (1) บริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้า ตามประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

           ผู้ทำบัญชี   ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ กระทรวงศึกษาธิการ เทียบว่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี

              3. กรณีผู้ทำบัญชีมีวุฒิทางการศึกษาไม่เป็นไปตาม(1) และ (2) ให้พิจารณาว่าเป็นผู้ทำบัญชีตามมาตรา 42 วรรคสอง หรือไม่ ซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีที่ผ่านการอบรมตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และสามารถเป็นผู้ทำบัญชีของธุรกิจได้เช่นเดียวกับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี

 

เจริญ & ตระกูล ธุรกิจบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณตระกูล 
02-2747681    01-9895257    01-4046650 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
550/14 ซอยสิทธิปัญญา   ถนนสุทธิสาร  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กทม.10320

E-mail address :  jtaccounting@tahitech.com     tragoon@anet.net.th    HomePage