การจัดทำบัญชีและงบการเงิน     


บัญชีที่ต้องจัดทำ

           1. บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่ มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ ผลิตผู้จำหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดีทัศน์ และแผ่นซีดี ต้องจัดทำบัญชีสินค้า นับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ

          2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทยและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดทำบัญชีดังต่อไปนี้

              2.1 บัญชีรายวัน
                    (1) บัญชีเงินสด
                    (2) บัญชีธนาคาร     แยกเป็น
   แต่ละ   เลขที่บัญชีธนาคาร 
                    (3) บัญชีรายวันซื้อ
                    (4) บัญชีรายวันขาย
                    (5) บัญชีรายวันทั่วไป
              2.2 บัญชีแยกประเภท
                    (1) บัญชีแยกประเภท สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
                    (2) บัญชีแยกประเภทรายได้ และรายจ่าย
                    (3) บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
                    (4) บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
              2.3 บัญชีสินค้า
              2.4บัญชีรายวันบัญชีแยกประเภทอื่นและบัญชีแยกประเภทย่อย
                     ตามความจำเป็นแก่การทำบัญชีของธุรกิจ

ข้อควรปฏิบัติในการลงรายการในบัญชี
     1. ลงรายการในบัญชีเป็นภาษาไทย หรือจะลงเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้แต่ต้องมีภาษาไทยกำกับ หรือจะลงรายการเป็นรหัสบัญชีก็ได้แต่ต้องมีคู่มือคำแปลรหัสที่เป็นภาษาไทยไว้
     2. ต้องลงรายการในบัญชีด้วยหมึก หรือดีดพิมพ์ หรือตีพิมพ์ หรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลทำนองเดียวกัน
     3. ต้องมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่สามารถแสดงความถูกต้อง และครบถ้วนของรายการและเป็นที่เชื่อถือได้
     4. รายการในบัญชีที่เป็นจำนวนเงิน   ต้องเป็น   หน่วยเงินตราไทย

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หมายถึง บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใด ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
           1. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก
           2. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก
           3. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง
ทั้งนี้ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกประเภทต้องมีข้อความและรายการตามที่กำหนด

การลงรายการในบัญชีรายวันและบัญชีสินค้า 
           ต้อง มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกรายการ และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีนั้น
ต้องสามารถแสดงความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีทุกรายการบัญชีตามความเป็นจริงและเป็นที่เชื่อถือได้
ใช้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีในลำดับที่ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณีก่อน เว้นแต่ไม่มีเอกสารดังกล่าว 
จึงให้ใช้เอกสารในลำดับที่ 3

การจัดทำงบการเงิน
         1. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ยกเว้นบุคคลธรรมดา และห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียน ต้องจัดทำงบการเงิน ให้ถูกต้องตามรายการย่อที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีทั้งหมด 5 แบบ ดังนี้
           + แบบ 1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
           + แบบ 2. บริษัทจำกัด
           + แบบ 3. บริษัทมหาชนจำกัด
           + แบบ 4. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
           + แบบ 5. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

         2. ต้องจัดให้งบการเงิน ได้รับการตรวจสอบ และ แสดงความเห็น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 ****เว้นแต่งบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกินห้าล้านบาท
สินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท ได้รับยกเว้น  ไม่ต้องจัดให้งบการเงิน
ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*****


 

เจริญ & ตระกูล ธุรกิจบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณตระกูล 
02-2747681    01-9895257    01-4046650 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
550/14 ซอยสิทธิปัญญา   ถนนสุทธิสาร  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กทม.10320

E-mail address :  jtaccounting@tahitech.com             tragoon@anet.net.th