1. กำหนดผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

กำหนดให้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้นที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี และกำหนดให้กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีด้วย โดยกำหนดวันเริ่มทำบัญชีของนิติบุคคลต่าง ๆ ไว้ด้วย ดังนี้


ประเภทนิติบุคคล

 

วันเริ่มทำบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
บริษัทจำกัด
บริษัทมหาชนจำกัด
  วันที่ได้รับการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
นิติบุคคล ที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมาย ต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย   วันที่เริ่มต้น ประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย
กิจการร่วมค้า ตามประมวลรัษฎากร   วันที่ได้เริ่มต้นประกอบกิจการ สำหรับบุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน ไม่ต้องจัดทำบัญชี เว้นแต่รัฐมนตรีโดยความเห็น ชอบของคณะรัฐมนตรีจะออกประกาศให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี ซึ่งเมื่อเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีแล้วจะต้อง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชีครั้งแรก และวิธีการจัดทำบัญชีของบุคคลธรรมดาหรือ ห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนนั้นตามที่อธิบดีกำหนด

 


 

เจริญ & ตระกูล ธุรกิจบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณตระกูล 
02-2747681    01-9895257    01-4046650 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
550/14 ซอยสิทธิปัญญา   ถนนสุทธิสาร  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กทม.10320

E-mail address :  jtaccounting@tahitech.com     tragoon@anet.net.th    HomePage