ตระกูล ไอยะรา
เลขานุการรุ่น12


ของเล่น นมเปรี้ยว น้ำผลไม้

คุณสายัณห์-คุณตระกูล
ร่วมกันมอบสารานุกรม
ให้กับ ผอ.โรงเรียนฯ

ขนมที่คุณสายัณ์จัดมา

ประมวล-ตระกูล-อานุภาพ
สายัณห์-ผอ.รงเรียน

ของเล่นหมดแล้วลุงศล

ถ่ายภาพหมู่มอบอุปกรณ์กีฬา

กิจกรรมนอกสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ
8 มกราคม 2554 
ณ. โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียน
 เขื่อนศรีนครินทร ์ จังหวัดกาญจนบุรี

รายนามผู้บริจาค
ชมรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12 จำนวนเงิน  5,000 บาท
คุณประกอบ กิจพ่อค้า  จำนวนเงิน 5,000 บาท
คุณโกศล-คุณศรีวรรณ วิกยาธิปัตย์  5,000 บาท
คุณกิจจา ถาวร จำนวนเงิน 3,000 บาท
คุณยศ รินาริน  3,000 บาท
คุณบุญวัฒน์ อัตชู 2,000 บาท
คุณมานพ รอดเดช 2,000 บาท
คุณประจิม  ตรีวิจิตรศิลป์ 1,000 บาท
คุณวรยุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 1,000 บาท
คุณทินกร ไชยสัตย์  1,000 บาท
คุณสายัณห์ อ่อนอำไพ 1,000 บาท
คุณสุรพงศ์ วสุทัต 1,000 บาท
คุณตระกูล ไอยะรา 1,000 บาท
รวมเงินบริจาค 31,000  บาท

เงินบริจาคได้ใช้ไปดังนี้
1.ซื้อของเล่นแจกงานวันเด็ก 10,000 บาท
2.ซื้อน้ำผลไม้ชนิดต่่างๆ และส้ม  5,000 บาท
3.ซื้อขนมกินเล่นของเด็กๆ 3,000 บาท
4.นมเปรี้ยว 2,100 บาท
5.บริจาคให้มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 10,000 บาท
รวม 31,000 บาท

คุณวิสุทธิ์ สุวรรณการ(เที่ยง) บริจาคอุปกรณ์ืกีฬา เครื่องเขียน สมุดดินสอ ไม้บรรทัด
รวมเป็นเงิน 25,038 บาท

คุณรัตติยา(นิด)และ คุณเรืองพจน์ ภัคดุรงค์
มอบสารานุกรมจำนวน 1 กล่องใหญ่
เพื่อมอบให้กับห้องสมุด
โรงเรียนบ้านบนเขาแกร่งเรียน

 

กิจกรรมนอกสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ2554
ณ.โรงเรียนบนเขาบ้านแกร่
เรียนที่เขื่อนศรีนครินทร์  จ.กาญจนบุรี
งานเลี้ยงฉลองตำแหน่งคุณอานุภาพ วงศ์ละคร /คุณวรยุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร /
คุณไพศาล ชัยเลิศพงศ์ษา / คุณปิติพันธ์ เทพปฎิมากรณ์
 30 ตุลาคม  2553  ณ.ภัตราคารสวนกุหลาบ เชิงสะพานพระราม 5  กทม.
กิจกรรมโรงพยาบาลสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนที่เสียชีวิต 18 ธันวาคม 2553 
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณพ่อคุณปรีชา ทรงศิริทัศน์ิ  9  ตุลาคม 2553
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณไพศาล อนุรุทธ์เนตรศิริ  7 ตุลาคม 2553และ
งานเลี้ยงฉลองตำแหน่งคุณสมัย อนุวัตรเกษม(ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง) และ
คุณปรีชา ทรงศิริทัตต์(ผอ.การไฟฟ้าภูมิภาค เขต3 ภาคเหนือ)
 18   กันยายน  2553  ณ.ภัตราคารริมน้ำเจ้าพระยา   บ้านเจ้าพระยา จรัลสนิทวงศ์94 กทม.
งานเลี้ยงรุ่นวิศวะลาดกระบังรุ่น12(กลางปี รอบพิเศษ)
10 มิถุนายน 2553 ณ.สวนอาหาร
Lake Hill (บนแพใหญ่ ริมถนน เกษตร-นวมินทร์ กทม.)
กิจกรรมนอกสถานที่  11 ก.พ. 2553 งานสอยมะยงชิด จิบไวน์ บ้านชมดาว อยุธยา
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับภรรยาคุณสมชัย สุรัตนชัยการ
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณจิตสร ปราโมท ณ อยุธยา
กิจกรรมนอกสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ2553โรงเรียนบ้านหนองกวางกาญจนบุรี
กิจกรรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12พร้อมครอบครัวที่เขื่อนศรีนครินทร์
งานเลี้ยงรุ่น(12 X 3) ประจำปี2552 ณ.โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง
กิจกรรมอุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่ของคุณตระกูล ไอยะราและเพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้ว
   ณ.โรงพยาบาลสงฆ์์ 2552
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณกิตติพงศ์ วงศ์จตุรภัทร์
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณวิชัย ตั้งชัยพิทักษ์
กิจกรรมนอกสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ2552โรงเรียนบ้านหนองกวางกาญจนบุรี
กิจกรรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12พร้อมครอบครัวที่เขื่อนศรีนครินทร์ี
งานเลี้ยงฉลองตำแหน่ง 3 ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 13 มี.ค. 2552 ณ. บ้านเจ้าพระยา
งานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2551 ( 12 x 3 ) ณ.บ้านเจ้าพระยา 
กิจกรรมอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้วๆณ.โรงพยาบาลสงฆ์ 2551
งานคัดเลือกคณะกรรมการวิศวะลาดกระบังรุ่น12 ชุดใหม่  2551-2553
20 มิ.ย. 2551 ณ.โรงแรมฟอร์จูน เมอร์เคียว
ร่วมงานฟังสวดมาติกา-บังสุกุล ให้กับคุณพ่อของคุณชัยอำนวย กิจพ่อค้า
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของศ. ดร. ถวิล พึ่งมา
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณวรยุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณธานินทร์ สุนทรวาทิน
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณกิติพงษ์ื วงศ์จตุรภัทร์ 
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณมานพ รอดเดช 
งานเลี้ยงรุ่นวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12 ประจำปี2547 ณ.โรงแรม สยาม บิวเวอรี่
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณเลิศศักดิ์  วรรณะเอี่ิี่ยมพิกุล
งานตีก๊อล์ฟนอกสถานที่ พ.ย. 2547 ณ. จังหวัด กาญจนบุรี
งานรำลึก200 ปี  พระจอมเกล้า 1 ต.ค. 2547 ณ.หอประชุมศิษย์เก่า สจล.
งานเลี้ยงอำลา-อาลัย ให้กับ ประธานสมัย อานุวัตรเกษม 4 ก.ย. 2547 ณ.โรงแรม มิราเคิล แกรนด์
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ)คุณแม่ของคุณประกอบ กิจพ่อค้า
ร่วมงานประชุมเพลิงศพคุณแม่ ของคุณกิติ(มุ้ย)  ศิริเจริญ
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณสุรพันธ์  เชาว์กุลจรัลศิริ
ร่วมงานประชุมเพลิงศพ ภรรยาของคุณวิชาญ  วชิรพงศ์
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณชัยพร สอนแจ่ม

HomePage